Aktualności

Najcieplejsze miesiące w roku to także najgorętszy sezon dla każdego fana muzyki. A to za sprawą licznie organizowanych w całym kraju festiwali muzycznych. Jeszcze kilka lat temu organizowane w Polsce festiwale nie cieszyły się zbyt dużą popularnością. Teraz, organizacyjnie nie różnią się specjalnie od festiwali organizowanych w Europie Zachodniej.

Z prawnego punktu widzenia festiwale to tzw. imprezy masowe. Ustawodawca na organizatorów tego typu imprez nakłada liczne obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa a także nakład na organizatorów odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku ze zorganizowaniem imprezy masowej.

W pierwszej kolejności należy przytoczyć definicje imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (dalej: Ustawa). Zgodnie z art. 3 Ustawy przez imprezę masową należy rozumieć m.in. imprezę masową artystyczno-rozrywkową tj. taką, w której może uczestniczy nie mniej niż 500 osób – jeżeli organizowana jest w hali sportowej lub innym budynku, lub co najmniej 1000 osób – jeżeli ma miejsce na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem. Liczba miejsc dla uczestników określana jest według norm prawa budowalnego i przeciwpożarowego – nie jest to przewidywana liczba uczestników, których liczba została określona na podstawie puli sprzedanych biletów, lecz jest to potencjalnie najwyższa liczba osób które mogłyby się znaleźć na terenie imprezy, znaczenie będzie miała zatem maksymalna liczba udostępnionych wejściówek. Zgodnie z powyższymi definicjami należy zdawać sobie sprawę, że imprezą masową w rozumieniu ustawy będzie kameralny event jeżeli tylko na jego organizacje został wynajęty cały stadion.

Należy podkreślić, że imprezami masowymi w rozumieniu ustawy nie są imprezy organizowane m.in. w kinach, teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, bibliotekach, domach kultury czy podobnych obiektach – bez względu na liczbę uczestników.

Jeżeli organizowana impreza nie mieści się w przywołanych powyżej ramach, zgodnie z ustawą, impreza ta nie będzie imprezą masową. Tym samym organizator takiego eventu nie będzie zobowiązany do stosowania się do wymogów Ustawy. Nie oznacza to jednak całkowitej swobody dla organizatora, w dalszym ciągu będą obowiązywały go chociażby przepisy przeciwpożarowe.

Impreza masowa w rozumieniu Ustawy może być odpłatna, biletowana lub ogólnie dostępna – ustawa nie wprowadza żadnych wyłączeń w tym zakresie. Jeżeli organizator decyduje się na organizację odpłatnej imprezy masowej Ustawa nakłada na niego dodatkowe obowiązki takie jak chociażby posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone uczestnikom imprezy masowej.

Zgodnie z art. 24 Ustawy podstawowym obowiązkiem organizatora imprezy masowej jest uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. O wydanie zgody organizator występuje do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy. Do wniosku o wydanie zezwolenia musi zostać dołączony m.in. program, regulamin imprezy, plan obiektu a także opinia na temat bezpieczeństw imprezy od policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. Organizator jest zobowiązany do złożenia wniosku nie później niż 30 dni przed planowanym startem imprezy. Wniosek nie złożony w terminie nie jest rozpatrywany i nie przysługuje od tego odwołanie.

Najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem imprezy wydawana jest decyzja zezwalająca na przeprowadzenie imprezy lub decyzja odmowna. Od decyzji odmownej można się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego, które powinno rozpatrzyć odwołanie w terminie 4 dni od dnia wniesienia odwołania.

Na organizatorze imprezy masowej ciąży szereg obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia udziału w imprezie służb porządkowych i służb informacyjnych a także do odpowiedniego przygotowania terenu imprezy masowej. Musi zapewnić m.in. zaplecze higieniczno-sanitarne, sprzęt ratowniczy i gaśniczy, a także wyznaczyć drogi ewakuacyjne i przygotować instrukcje na wypadek pożaru lub podobnego zagrożenia.

Uczestnicy większości imprez masowych, muszą pamiętać, że wnoszenie swojego alkoholu i jedzenia jest zabronione. Wszystko zazwyczaj jest jednak do kupienia na miejscu. Jeżeli chodzi o alkohol, zgodnie z art. 8a Ustawy na imprezie masowej, z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka, dozwolona jest sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu. Sprzedaż jak również spożywanie napojów alkoholowych mogą odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i wyłącznie przez podmioty uprawnione. Niedozwolona jest sprzedaż napojów alkoholowych w twardych opakowaniach, w szczególności wykonanych ze szkła, metalu lub tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.

Organizatorzy imprez masowych muszą również liczyć się z tym, iż zgodnie z art. 34a Ustawy wojewoda może, w drodze decyzji administracyjnej, przerwać imprezę masową, jeżeli jej dalszy przebieg może zagrozić życiu lub zdrowiu osobom albo mieniu w znacznych rozmiarach, a działania podejmowane przez organizatora są niewystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Należy pamiętać, że wszelkie konsekwencje związane z nie zapewnieniem należytego bezpieczeństwa spoczywają na organizatorze imprezy masowej i to on za nie odpowiada. Uczestnicy natomiast ponoszą odpowiedzialność m.in. za wnoszenie na teren imprezy masowej alkoholu czy wyrobów pirotechnicznych, nieprzestrzeganie regulaminu imprezy, nie stosowanie się do poleceń policji lub służb organizatora czy tez zakłócanie przebiegu imprezy w sposób zagrażający bezpieczeństwu.

Anna Fąfara
Aplikant Adwokacki