Aktualności

Zmiana ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw wprowadziła możliwość wystawiania tzw. e-zwolnień. Elektroniczne zwolnienia lekarskie, czyli zwolnienia wystawiane w postaci dokumentu elektronicznego mają przede wszystkim za zadanie skrócić czas ich wystawiania, a także znieść obowiązek przekazywania ich przez ubezpieczonego do płatnika składek lub ZUS. W związku z tym pracownik nie będzie musiał dostarczać zwolnienia do pracodawcy, ponieważ automatycznie będzie ono doręczone do ZUS, a następnie stamtąd do pracodawcy na jego profil informacyjny. Wystawianie e-zwolnień nie wyklucza możliwości wystawiania zwolnień w tradycyjnej formie papierowej. Jednakże zwolnienia w formie papierowej będą mogły być wystawiane jedynie do  1 stycznia 2018 r.  Od tej daty  będą wystawiane wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. zaczęło obowiązywać nowe Prawo restrukturyzacyjne. Ustawa wprowadza cztery postępowania restrukturyzacyjne: 1) postępowanie o zatwierdzeniu układu, 2) przyspieszone postępowanie układowe, 3) postępowanie układowe oraz 4) postępowanie sanacyjne. Zatem celem ustawy jest wprowadzenie skutecznych instrumentów pozwalających na efektywną restrukturyzację dłużnika, a tym samym zapobieżenie jego likwidacji oraz uniknięcia ogłoszenia upadłości. W praktyce zazwyczaj już samo głoszenie upadłości skutecznie utrudnia wykonanie restrukturyzacji, gdyż upadłość jest kojarzona z zaprzestaniem prowadzenia działalności przez dłużnika, jego brakiem wiarygodności i bankructwem. Wejście w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne powinno wpłynąć pozytywnie na sytuację dłużnika w ten sposób, że  wierzyciele nie  zrezygnują z podejmowania jakichkolwiek rozmów z niewypłacalnym bądź zagrożonym niewypłacalnością dłużnikiem.

Już w kwietniu 2016 r. rozpocznie się wypłata 500 zł na dziecko. Kwota ta ma być wypłacana na drugie i kolejne dziecko. W przypadku najuboższych, wypłata może nastąpić także na pierwsze dziecko. O wypłatę kwoty 500 zł będą mogli wystąpić rodzice lub opiekunowie na każde dziecko do osiągnięcia przez nie 18 lat. Jednakże wypłata na pierwsze dziecko nastąpi wyłącznie po wykazaniu niskich dochodów rodziny – kryterium dochodowe to 800 zł (lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Na drugie i kolejne dziecko kwota 500 zł będzie już wypłacana każdej rodzinie co miesiąc. Wniosek o wypłatę świadczenie trzeba będzie składać co roku w urzędzie gminy lub urzędzie miasta w miejscu zamieszkania.

W 2016 r. zmieniła się wysokość płacy minimalnej i wynosi obecnie 1850 zł brutto, co po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy, daje zarabiającym ok. 1355 zł netto. Dla porównania, w 2015 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło ok. 1286 zł netto.  Pamiętać należy, że wynagrodzenie osób, które dopiero rozpoczynają pracę,  w pierwszym roku nie może być niższe niż 80 % płacy minimalnej. W praktyce będzie to oznaczało, że pracownicy rozpoczynający swoją „karierę pracowniczą” będą zarabiać nie mniej niż 1480 zł brutto, tj. ok. 1097 zł netto. Oczywiście przepisy odnoszące się do płacy minimalnej nie mają zastosowania do umów cywilnoprawnych.