Aktualności

Klauzula obejścia prawa podatkowego jeszcze w tym roku. Rząd zgodnie z zapowiedziami złożonymi w trakcie kampanii wyborczej, przygotował projekt Ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw przewidujący między innymi wprowadzenie tzw. ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Projekt zakłada, że „czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem ustawy, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeśli sposób działania był sztuczny”. Należy zauważyć, że planowana klauzula jest bardzo szeroka i obejmuje prawie wszystkie możliwe działania podejmowane w celu optymalizacji podatków. Projekt przewiduje bardzo surowe kary z tytułu stosowania klauzuli. Oprócz obowiązku zapłaty podatku wraz z odsetkami, nałożony zostanie obowiązek zapłaty 30% zobowiązania podatkowego. Planowane zmiany utrudniają również dostęp do mechanizmów zabezpieczających. Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej będzie podlegał opłacie w wysokości aż 20.000 złotych (dotychczas interpretacja podatkowa to koszt zaledwie 40 złotych), a czas oczekiwania na opinię będzie wynosił nawet 6 miesięcy. Dodatkowo samo złożenie wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej nie będzie stanowiło przeszkody do prowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub postępowania kontrolnego prowadzonego przez organ kontroli skarbowej. Nowelizacja ta będzie miała ogromny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, dlatego coraz więcej przedsiębiorców myśli o przenoszeniu operacyjnego prowadzenia biznesu do innych przyjaźniejszych jurysdykcji. Jednym z korzystnych rozwiązań jest powoływanie do życia struktur zagranicznych np. z siedzibą na Cyprze lub w Wielkiej Brytanii i faktyczne przeniesienie tam działalności operacyjnej, zatrudnienie kadry i faktyczne prowadzenie działalności poza granicami kraju.

Notariusz jest przedsiębiorcą. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 23 marca 2016 r. Notariusz, jak każda inna osoba prowadząca działalność gospodarczą, może ogłosić bankructwo lub zostać pozbawionym prawa wykonywania zawodu. Ta istotna dla korporacji notarialnej kwestia została ogłoszona w jednej z najkrótszych w historii uchwał Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 4/16). Zgodnie z nią, status przedsiębiorcy daje notariuszom możliwość ogłoszenia upadłości, którą ma każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą. W związku z tym wobec notariuszy mają zastosowanie także inne rygory. Przykładowo: sąd może orzec wobec nich zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, jako sankcję za nieuczciwe bankructwo przewidzianą dla przedsiębiorców. SN wskazał, że status notariusza mógł budzić wątpliwości pod rządami starej ustawy – Prawo działalności gospodarczej, która wyłączała spod swojej regulacji notariuszy, adwokatów i radców prawnych. W świetle nowej ustawy wymienieni prawnicy prowadzący własne kancelarię mają, status przedsiębiorcy.

Jeszcze większe ograniczenia w handlu ziemią w Polsce. 1 maja 2016 r. zakończy się okres przejściowy dla zagranicznych nabywców ziemi rolnej uregulowany w Ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. W obecnym stanie prawnym takie osoby i firmy mogą nabywać nieruchomości rolne po uzyskaniu zezwolenia ministra spraw wewnętrznych. Osoby będące zwolennikami większych niż obecne ograniczeń w tym zakresie twierdzą, że zagraniczni inwestorzy z pomocą polskich pośredników kupili już 200 000 hektarów ziemi rolnej. Nowelizacja, która ma być uchwalona jeszcze w kwietniu wprowadzi zdecydowanie większe ograniczenia. Ziemię rolną (nie tylko z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych) będzie mógł nabywać jedynie rolnik indywidualny, osoba bliska dla zbywcy, samorząd, Agencja Nieruchomości Rolnych lub Skarb Państwa. Rodzinne gospodarstwo rolne zostanie ograniczone do 300 ha. Na podstawie Ustawy „o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa” Agencja Nieruchomości Rolnych zostanie zapewnione prawo do pierwokupu niemal każdej działki rolnej po cenie rynkowej (także działek o powierzchni mniejszej niż 5ha). Na okres pięciu lat zostanie wstrzymana sprzedaż ziemi rolnej przez ANR. Przedstawione powyżej najważniejsze elementy nowych regulacji będą stanowić ogromne obostrzenie w handlu ziemią i w rzeczywistości pozwolą na handel ziemią rolną tylko rolnikom, a Agencji Nieruchomości Rolnych dadzą niemal całkowitą nad nim kontrolę.