Aktualności

Poszkodowany może domagać się od ubezpieczyciela zwrotu kosztów leczenia poza NFZ. Zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r., (sygn. akt. III CZP 63/15) świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych. W związku z powyższym, osoba  poszkodowana w wypadku komunikacyjnym nie jest zobowiązana do skorzystania w pierwszej  kolejności z bezpłatnej, publicznej służby zdrowia. Dodatkowo  poszkodowany nie ma obowiązku argumentowania, dlaczego skorzystał z leczenia czy też rehabilitacji poza system NFZ. Wystarczy jedynie, aby zgodnie z art. 444 § 1 kodeksu cywilnego wykazał poniesione przez siebie celowe i uzasadnione koszty leczenia i rehabilitacji. W związku z powyższym, poszkodowany będzie mógł leczyć się i rehabilitować prywatnie. Powyższa uchwała niewątpliwie spowoduje znaczne ograniczenie nieuczciwych praktyk ubezpieczycieli oraz zdecydowanie ułatwi procesy odszkodowawcze.

Ułatwienie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Od dnia 19 maja 2016 r. obowiązują nowe przepisy ułatwiające zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej. W dotychczasowym stanie prawnym wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG było uzależnione od  wszczęcia postępowania o wykreślenie wpisu i dopiero po wydaniu decyzji przedsiębiorcę wykreślano z CEIDG. Od 19 maja 2016 r. CEIDG wykreśli z urzędu przedsiębiorcę, nie później niż w terminie 7 dni, bez wydawania decyzji przez Ministra Gospodarki w przypadku:

1) braku informacji ze strony przedsiębiorcy o wznowieniu działalności przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności,

2) wprowadzenia do systemu teleinformatycznego informacji o zgonie przedsiębiorcy,

3) pojawienia się informacji o prawomocnym zakazie prowadzenia działalności gospodarczej (wyłączając orzeczenie zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej).

Ponadto przedsiębiorca jest zobowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG (adres zamieszkania, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adresy dodatkowych miejsc, jeśli posiada oraz adres do doręczeń). Co istotne przedsiębiorca nie musi tytułu prawnego dołączać do wniosku  o wpis ani okazywać dokumentów zarówno składając wniosek on-line jak i papierowo w urzędzie gminy.

Roszczenie o odsetki za okres po ogłoszeniu upadłości może być dochodzone przeciw upadłemu w drodze powództwa nawet przed zakończeniem postępowania upadłościowego – tak uznał Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 7 kwietnia 2016 r. (sygn. akt: III CZP 113/15). Stanowisko Sądu Najwyższego jest o tyle istotne, gdyż wiele wątpliwości budziło to, za jaki okres wierzyciel może domagać się od upadłego dłużnika odsetek. W praktyce oznacza to, iż upadły dłużnik nadal pozostaje w stanie opóźnienia z realizacją zobowiązania, a wszczęcie postępowania upadłościowego i ogłoszenie upadłości nie mają wpływu na odsetki i bieg ich terminu.