Aktualności

Optymalizacja podatkowa po wprowadzeniu klauzuli o unikaniu podwójnego opodatkowania. W dniu 7 czerwca br. Prezydent podpisał ustawę nowelizującą ordynację podatkową, która wprowadza zapisy dotyczące klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Klauzula została wprowadzona jako narzędzie umożliwiające Ministrowi Finansów pominięcie korzyści podatkowej wynikającej z czynności sprzecznej z przedmiotem i celem ustawy podatkowej, dokonanej w sposób „sztuczny“ w celu osiągnięcia korzyści podatkowej (ustawa z dnia 13 maja 2015 r. O zmienia ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2016 r. poz. 846). Ustawodawca przyjął szeroką definicję korzyści podatkowej oznaczającą m.in niepowstanie zobowiązania podatkowego, obniżenie jego wysokości, odsunięcie w czasie obowiązku jego zapłaty, zawyżenie straty, powstanie prawa do zwrotu lub nadpłaty itd. Z punktu widzenia stosowania klauzuli istotna jest również definicja sztucznego sposobu działania, do którego zalicza się m.in. angażowanie podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego, występowanie elementów prowadzących do uzyskania stanu identycznego z istniejącym przed dokonaniem czynności lub zbliżonego do niego, elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących, nieuzasadnione dzielenie operacji. Jeżeli dana czynność zostanie uznana za unikanie opodatkowania, skutki podatkowe zostaną określone tak, jakby podatnik dokonał tzw. czynności odpowiedniej, tzn. takiej czynności, którą podmiot mógłby w danych okolicznościach dokonać, jeżeli działałby rozsądnie i kierował się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej. Nowelizacja ordynacji podatkowej wchodzi w życie 15 lipca 2016 r. Należy podkreślić, iż klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy korzyść podatkowa lub suma korzyści podatkowych osiągniętych przez podmiot z tytułu czynności nie przekracza w okresie rozliczeniowym 100 000 zł oraz kiedy podmiot, uzyskał opinię zabezpieczającą oraz w sytuacji, kiedy mają zastosowanie inne przepisy prawa podatkowego np. kiedy wynika to z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Należy podkreślić, iż wprowadzone przez ustawodawcę zmiany dotyczą tylko unikania opodatkowania. W dalszym ciągu będzie jednak dopuszczalne planowanie podatkowe, czyli podejmowanie legalnych działań przez podatnika w celu skorzystania z dozwolonych możliwości zmniejszenia obciążeń podatkowych. Planowanie podatkowe to także wybór mniej obciążającej formy opodatkowania, która będzie uzasadniona interesem gospodarczym. Kluczowe zatem będzie udokumentowanie ekonomicznych motywów planowanych działań oraz ocena efektywności finansowej modeli zastosowanych przez podatnika. W związku z tym warto już teraz dokonać przeglądu wykorzystanych schematów działań oraz sporządzonej dokumentacji, by wcześniej zidentyfikować ewentualne ryzyka o odpowiednie zarządzanie nimi jeszcze przed rozpoczęciem ewentualnej kontroli organu podatkowego.

Brexit – czyli jak wygląda procedura prawna wychodzenia z UE. Procedurę wychodzenia z Unii Europejskiej określa art. 50 traktatu o Unii Europejskiej mówiący, że „Każde Państwo Członkowskie może, zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi, podjąć decyzję o wystąpieniu z Unii”. Procedura wystąpienia z Unii Europejskiej rozpoczyna się w momencie kiedy państwo chcące wystąpić z Unii Europejskiej poinformuje o swoim zamiarze Radę Europejską. Od chwili poinformowania Rady Europejskiej strony będą miały dwa lata na negocjacje i zawarcie umowy określającej warunki wystąpienia z Unii. W umowie powinny zostać uwzględnione ramy przyszłych stosunków pomiędzy Unią Europejską a występującym państwem. Niniejszą umowę z państwem występującym zawiera w imieniu Unii Rada, która zatwierdza umowę większością kwalifikowaną po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. Traktaty wobec państwa występującego przestają mieć zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub w przypadku jej braku, dwa lata po notyfikacji Radzie decyzji o wystąpieniu. Należy podkreślić, iż państwo członkowskie, które wystąpi z Unii Europejskiej może zwrócić się o ponowne przyjęcie do Unii Europejskiej, jednak procedura przyjęcia nastąpi zgodnie z art. 49 traktatu, czyli bez jakichkolwiek preferencji z tytułu wcześniejszego członkostwa.

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych. Przedmiotowa ustawa ma ułatwić zapobieganie zamachom terrorystycznym i ściganie ewentualnych sprawców. Wiąże się to ze zwiększeniem uprawnień służb. Szczególnie wzmocniona będzie pozycja Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ustawa wprowadza szereg znaczących, a nawet kontrowersyjnych rozwiązań m.in.  umożliwia przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące w stosunku do osób, co do których istnieje obawa co do możliwości prowadzenia przez nie działalności terrorystycznej, uzyskiwania i utrwalania treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków technicznych, a także uzyskiwania i utrwalania obrazu lub dźwięku z pomieszczeń, środków transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne. Przedmiotowa inwigilacja będzie możliwa bez kontroli sądowej, wyłącznie pod nadzorem Prokuratora Generalnego. Ustawa wprowadza również regulację, na podstawie której stopnie alarmowe wprowadza jednoosobowo premier po konsultacji z MSW i ABW lub Agencją Wywiadu.  Ustawa wprowadza również obowiązek rejestracji przedpłaconych kart SIM. Warto podkreślić, iż obecni użytkownicy kart muszą się zarejestrować karty u dostawcy usług telekomunikacyjnych do dnia 1 lutego 2017 r.
Należy wskazać, iż ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia, co miało miejsce 24 czerwca 2016 r. – z wyjątkiem regulacji dotyczących obowiązku rejestracji kart przedpłaconych, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. do dnia 24 lipca 2016 r.