Aktualności

Rachunek rodzinny. W dniu 20 sierpnia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, która odnosi się do problematyki świadczeń zwolnionych spod egzekucji. Ustawa ta wprowadza nowego rodzaju rachunek tzw. „rachunek rodzinny”. Jest to nowa odmiana rachunku bankowego, który prowadzony jest tylko dla osób fizycznych,  którym to przyznano świadczenia niepodlegające egzekucji. Mowa tu m.in. o dodatkach, zasiłkach oraz innych kwotach, zgodnie z art. 833 § 6 i 7 kodeksu postępowania cywilnego (przede wszystkich są to: świadczenia rodzinne, świadczenia 500 plus, dodatki pielęgnacyjne, rodzinne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej itd.). Taki rachunek ma zatem za zadanie wyodrębnienie  środków niepodlegających egzekucji od środków które egzekucji podlegają. Innymi słowy,  po wszczęciu egzekucji przeciwko osobie posiadającej  rachunek rodzinny, środki znajdujące się  na rachunku rodzinnym, nie mogą zostać zajęte w ramach egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego.

Przyczynienie się organu podatkowego do powstania nadpłaty, a zastosowanie zasady jej oprocentowania od dnia powstania nadpłaty. W wyroku z dnia 26 lipca 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie stwierdził, iż z treści art. 78 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  wynika jednoznacznie, iż jakiekolwiek przyczynienie się organu podatkowego do powstania nadpłaty powoduje stosowanie zasady jej oprocentowania od dnia powstania nadpłaty. Ustawodawca nie wprowadził przesłanki „wyłącznej odpowiedzialności” organu za powstanie nadpłaty, ani też nie uwzględnił skutków częściowego przyczynienia się podatnika do jej powstania. Dlatego też, podatnik ma prawo do oprocentowania nadpłaty od dnia jej powstania i  nie ma znaczenia,  w jak dużym stopniu zawinił fiskus.

Zmiany w prawie pracy. Z dniem 3 sierpnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która wprowadziła zmiany dotyczące zatrudniania kobiet. Nowelizacja zmienia art. 176 Kodeksu pracy,  który w brzmieniu sprzed nowelizacji zakazywał zatrudniania kobiet przy niektórych pracach uznawanych za szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet, których wykaz znajdował się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. Przepisy jednakże zostały uznane za niezgodne z postanowieniami dyrektywy 2002/73/WE, zmieniającej dyrektywę Rady 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy. Nowe brzmienie art. 176 Kodeksu pracy zakazuje wykonywania określonych prac wyłącznie kobietom w ciąży lub karmiącym piersią.

Zmiany dotyczące tajemnicy lekarskiej. W dniu 5 sierpnia 2016 roku weszła w życie ustawa z 10 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która wprowadza  ograniczenie w zakresie tajemnicy lekarskiej.  Zmiany wprowadzają możliwość zwolnienia lekarza z tajemnicy lekarskiej co do informacji o zmarłym pacjencie wskutek zgody osoby bliskiej zmarłego pacjenta, jeżeli żadna inna bliska osoba nie wyrazi swojego sprzeciwu w tym zakresie. Osoba bliską jest, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostającą we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta.