Aktualności

Kwota wolna od podatku niezgodna z Konstytucją RP. Trybunał Konstytucyjny uznał 28 października 2015 roku, że przepisy ustalające kwotę wolną od podatku w wysokości 3089 zł są niezgodne z konstytucją i utracą moc 30 listopada 2016 r. Oznacza to, że posłowie mają do tego dnia czas, by zmienić obowiązujące prawo. Z prośbą o zbadanie tych przepisów zwrócił się do Trybunału Rzecznik Praw Obywatelskich, argumentując, że tak niska kwota sprawia, że podatki muszą płacić osoby, których dochód nie zapewnia nawet minimum egzystencji. Zdaniem TK przepisy są niezgodne z ustawą zasadniczą ponieważ nie przewidują mechanizmu zmiany kwoty wolnej od podatku, która zagwarantowałaby przynajmniej minimum egzystencji. Sędzia TK Mirosław Granat argumentował, że kwota zmniejszająca podatek nie jest przywilejem ze strony władzy względem obywateli. Kwota ta należy do obywatela, jest wyrazem jego wolności i praw w państwie, jest rodzajem jego podstawowej własności. W kwocie wolnej od podatku widzimy pewną wizję państwa i jego stosunku do obywateli. Dodatkowo TK nie wskazuje jaki mechanizm korekty kwoty wolnej należy wprowadzić, w tej kwestii decyzja należy do ustawodawcy.

Zwiększenie ochrony dla spadkobierców dziedziczących długi. 18 października 2015 weszły w życie nowe, korzystniejsze dla spadkobierców przepisy. Nowelizacja modyfikuje skutki braku oświadczenia spadkobiercy co do przyjęcia/odrzucenia spadku. W świetle nowych przepisów spadkobierca, który w ciągu 6 miesięcy nie złoży oświadczenia o odrzuceniu spadku, będzie odpowiedzialny jedynie do wysokości majątku spadkowego, a nie jak dotychczas do wysokości całego swojego majątku. W języku prawniczym nazywa się to odpowiedzialnością „z dobrodziejstwem inwentarza”. To bardzo korzystna zmiana, która zapobiegnie tragicznym sytuacjom, w których rodzina w związku z odziedziczeniem długu po zmarłym spadkodawcy, traciła dach nad głową czy rodzinny majątek. Z całą pewnością ustawodawca zdecydował się na taką zmianę ze względu na niską świadomość prawną społeczeństwa, nie tylko w zakresie prawa spadkowego. Nadto ustawa uchyliła przepis art. 1016 kc, stanowiący, iż jeżeli jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, uważa się, że także spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia, przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Po 18 października 2015r. przepis ten stał się zbędny.

Mail w spamie nie tłumaczy bezskuteczności urzędu. W świetle orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku (sygn. akt. II SAB/Bk 27/15) urząd publiczny musi tak zorganizować funkcjonowanie poczty elektronicznej by uzyskać do niej ciągły i rzeczywisty dostęp. Zasłanianie się faktem, że poczta omyłkowo trafiła do folderu spam lub „śmieci” w żaden sposób nie tłumaczy bezczynności urzędników. Jak orzekł WSA, to że podmiot zobowiązany tłumaczy się  automatycznym zakwalifikowaniem przez serwer pocztowy wniosku i przekierowaniem do folderu „spam”, z którego poczta nie jest odbierana, nie stanowi żadnej okoliczności łagodzącej. Obowiązkiem podmiotu publicznego jest takie zorganizowanie zasad docierania korespondencji, aby zapewniony był jej dostęp do adresata. Ostatecznie WSA nie nałożył grzywny na podmiot zobowiązany, gdyż bezczynność urzędu nie miała charakteru rażącego oraz cech celowej działalności podmiotu zobowiązanego.