Aktualności

Nie wszyscy przedsiębiorcy są związani wpisem do rejestru klauzul abuzywnych. Zgodnie z siedmioosobową uchwałą SN z 20 listopada 2015 roku, wpis postanowienia do rejestru klauzul abuzywnych ma skutek tylko dla przedsiębiorcy, który stosował to postanowienia oraz dla jego klientów. Te same klauzule niedozwolone, nie będą miały natomiast skutku wobec wszystkich innych przedsiębiorców, nawet jeśli w swoich wzorcach stosują podobne postanowienia. Należy zauważyć, że Sąd Najwyższy rozstrzygnął jeden z najważniejszych problemów procesowych ostatnich lat. Do tej pory praktyka sądów powszechnych w tej kwestii była bardzo różna. Czasami wpis klauzuli abuzywnej do rejestru był wiążący między konsumentem i pozwanym przedsiębiorcą, innym razem był ważny wobec wszystkich innych podobnych umów, także zawartych z innymi przedsiębiorcami. To orzeczenie rozwiązuje tą niejasną do tej pory praktykę.

Nowe przepisy ułatwią przedsiębiorcom spłatę zadłużenia wobec ZUS. Już od 1 grudnia 2015 roku wchodzą w życie nowe przepisy, dzięki którym łatwiej będzie uzyskać zgodę na zawarcie układu ratalnego w ZUS. Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych znosi obowiązek jednorazowej spłaty całości składek na ubezpieczenie emerytalne. Do tej pory był to bezwzględny warunek rozłożenia długu na raty. Od początku grudnia ta sytuacja ulegnie zmianie i układem ratalnym będą mogły zostać objęte wszystkie zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP i FEP. Dużo łatwiejsze będzie również uzyskanie zgody na odroczenie terminu płatności składek. To rozwiązania, które z całą pewnością przyczynią się do polepszenia sytuacji zadłużonych przedsiębiorców, dzięki efektywnej restrukturyzacji zadłużenia na rzecz ZUS. Dzięki nowym przepisom płatnik ubiegając się o rozłożenie zadłużenia z tytułu składek na raty, nie będzie musiał dysponować jednorazowo duża kwotą, przeznaczoną na spłatę całości zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne za zatrudnionych pracowników.

Korzystasz prywatnie z auta służbowego? Nie zapłacisz dodatkowego podatku za zużyte paliwo! To bez wątpienia precedensowy wyrok, który został wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Jest bardzo istotny dla wszystkich firm udostępniających służbowe auta oraz dla ich pracowników. WSA we Wrocławiu uznał, że koszt zużytego do celów prywatnych paliwa zakupionego przez pracodawcę, nie powinien być dodatkowo doliczany do jego przychodu. Ten wyrok to pierwsze sądowe rozstrzygnięcie dotyczące ryczałtu. Do tej pory zgodnie z interpretacjami organów podatkowych uznawano, że ryczałt dotyczy tylko udostępniania auta (nie wliczając w to kosztów paliwa). WSA uchylił tą interpretację, czym potwierdził stanowisko korzystne dla podatników. Choć to przełomowy wyrok to jednak nie należy się spodziewać zakończenia sporu, ponieważ sprawa prawdopodobnie trafi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.