Aktualności

Udział spadkowy wydziedziczonego dziecka przypadnie jego zstępnym. Taką uchwałę podjął 3 grudnia 2015 roku Sąd Najwyższy (sygn. ​III CZP 85/15). Dotychczas funkcjonowały 2 koncepcje. Pierwsza zakładała, że w przypadku testamentu negatywnego dziedziczą spadkobiercy ustawowi, a na miejsce wydziedziczonego wstępują jego zstępni. Natomiast druga koncepcja powodowała, że zstępni wydziedziczonego nie dziedziczyli, a spadek ten przypadał na rzecz pozostałych spadkobierców tego samego stopnia pokrewieństwa. W podjętej uchwale Sąd Najwyższy jednoznacznie wskazał, iż udział spadkowy, który przypadłby dziecku wydziedziczonemu przez spadkodawcę, przypada zstępnym tego dziecka. W sprawie, którą rozpoznawał SN spadkodawca wydziedziczył jednego ze swoich dwóch synów. Wydziedziczony natomiast domagał się uznania przed sądem, że spadek dziedziczą jego dzieci – wnuki spadkodawcy.

Nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych. Od stycznia 2016 roku  istotnej zmianie ulegną zasady wydawania interpretacji podatkowych przez władze skarbowe. Zmiana ma przede wszystkim na celu wzrost  znaczenia interpretacji ogólnych. W związku z tym pojawi się instytucja postanowienia o stwierdzeniu, że do stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) opisanego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej znajduje zastosowanie interpretacja ogólna. W tej sytuacji wnioskodawca będzie miał prawo do wniesienia zażalenia, jednak zaskarżeniu będzie podlegać jedynie kwestia czy przedstawione zdarzenie przyszłe wskazane we wniosku pokrywa się z interpretacją ogólną. Minister Finansów wobec wydanych wcześniej interpretacji indywidualnych, pozostających w sprzeczności z wydanymi interpretacjami ogólnymi, będzie mógł z urzędu wydać postanowienie o jej wygaśnięciu. Ochrona podatnika w tym wypadku będzie zbliżona do obowiązującej obecnie.

Poczta Polska ponownie dostarczy przesyłki sądowe. Poczta Polska pokonała w przetargu na obsługę polskich sądów dotychczasowego dostawcę Polską Grupę Pocztową (InPost). Konkurencyjna cena oraz jakość świadczonych usług to główne powody, dla których wybrano ofertę narodowego operatora. Ponadto ostatnie dwuletnie doświadczenia polskich sądów we współpracy z PGP, nie są najlepsze. Przez błędy w dostarczaniu korespondencji oraz nieprawidłowemu awizowaniu wiele rozpraw spadało z wokandy, a sporo czynności procesowych musiało zostać przeprowadzonych powtórnie. Pierwsze listy z sądów będą dostarczane przez Pocztę Polską od lutego 2016 roku.

Zmiany w dokumentacji medycznej. 12 grudnia 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Główne zmiany wprowadziły rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz określenie wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych. Nowela wprowadza również zmiany przepisów dotyczących udostępniania dokumentacji medycznej po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych przez dany podmiot. Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta, podmiot, który zaprzestał przetwarzać dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej (np. w związku z jego likwidacją) jest zobowiązany do przekazania tych danych podmiotowi, który powierzył mu przetwarzanie danych osobowych. Zmiany dotyczące poszerzenia katalogu osób uprawnionych były konieczne, ze względu na zmianę definicji elektronicznej dokumentacji medycznej w ustawie o systemie informacji o ochronie zdrowia.